00989362040647

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Caucasus University

One Cycle Medical Doctor Program - 6 000 USD
(6 Academic year, 360 ECTS)
Bachelor's programs - 5 000 USD
(4 Academic years, 240 ECTS)
• Business Administration (Specialization in Finance,
Marketing, Management, and Accounting)lll
• Business Administration in International Business Management
• Informatics
• International Relations
• Sociology
• Psychology
• Economics
• Tourism
Master's Programs - 5 000 USD
(2 Academic years, 120 ECTS)
• Business Administration (MBA) (Specialization in Finance, Management, and Marketing) 111
• Information Technology Management
PhD Program - 5 000 USD
(3 Academic years, 180 ECTS)
• Ph.D. in Economics
• Ph.D. in Management


لیست رشته‌ Caucasus University

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه Caucasus University

نظرات


عضویت در خبرنامه